Regulamin Konkursu „Siła Kobiet Medicus Clinic Beauty”

z dnia 28.02.2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu „Siła Kobiet Medicus Clinic Beauty” (zwanego w dalszej części: Konkursem) jest Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-224), Plac Strzelecki 24, NIP: 8961017023, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685093 (zwana w dalszej części Regulaminu również: Organizatorem).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski oraz w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.instagram.com/medicusclinic_beauty/ w ramach profilu Organizatora Medicus Clinic (w dalszej części Regulaminu również: Profil) dostępnego w ramach portalu www.instagram.com (w dalszej części Regulaminu również: Portal).
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Portal i Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu.
5. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

§ 2. Przedmiot i cel konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najkreatywniejszych, przywołujących na myśl siłę, i radość kobiet, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęć lub reelsów opublikowanych na profilu Uczestnika konkursu z oznaczeniem profilu na Instagramie Organizatora Konkursu.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 18. lat. ( zwani w dalszej części Regulaminu również: Uczestnikiem).
2. Prace konkursową (zdjęcie lub reels) mogą opublikować wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) posiadanie zweryfikowanego konta na Portalu;
2) zaakceptowanie regulaminu Konkursu;
3) wykonanie zadań konkursowych ogłoszonych i opublikowanych na profilu Instagram przez Organizatora.
4. Konkurs trwa od 7.03.2024 r., do 17.03.2024 r. do końca dnia.
5. Zwycięzca zostanie ogłoszony do dnia 24.03.2024 r. do godziny 19:00.
6. Zadanie konkursowe – Uczestnik musi wykonać zdjęcie lub krótki film (reels) prezentujące/y chwilę, w której kobieta (Uczestnik) czuje się silna i inspirująca. To może być zdjęcie/reels związane z osobistymi sukcesami, pasjami, czy momentami radości. Uczestnik musi opublikować zdjęcie lub reels na swoim profilu na Instagramie oznaczając profil Organizatora na Instagramie.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka propozycji zdjęć lub reelsów.
8. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w pracach. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne).
9. Prace konkursowe zostaną udostępnione na profilu na Instagramie Medicus Clinic Beauty znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/medicusclinic_beauty/ .
10. W konkursie mogą brać udział pracownicy Organizatora.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Platformy.

§ 4. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez uczestnika na swoim profilu na Instagramie zdjęcia lub krótkiego filmu (reels) prezentującego chwilę, w której kobieta (Uczestnik) czuje się silna i inspirująca. To może być zdjęcie/reels związane z osobistymi sukcesami, pasjami, czy momentami radości. Uczestnik musi oznaczyć na zdjęciu lub reels profil Organizatora na Instagramie oraz dodać #medicusclinicbeauty.
2. Uczestnik pod postem konkursowym Organizatora musi poinformować w komentarzu, że wziął udział w konkursie.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest voucher podarunkowy na zabiegi kosmetologiczne (maszynowe) w Medicus Clinic.
2. Nagrodą w Konkursie są 3 bony podarunkowe o wartości 500, 300 i 250 zł (w zależności od uzyskanego miejsca) na zabiegi kosmetologiczne (zabiegi z użyciem maszyn) dostępne w ofercie Medicus Clinic. Nagrodę otrzyma każdy z 3 zwycięzców konkursu.
3. Oferta zabiegów maszynowych w Medicus Clinic obejmuje m.in.: depilację laserową, endermologię, karboksyterapię, dermapen, kriolipolizę i InMode RF.
4. Do Nagrody przyznana zostaje danemu nagrodzonemu dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 28, 34 i 56 zł (w zależności od miejsca) zwana dalej: “Świadczenie Dodatkowe”. Kwota Świadczenia Dodatkowego zostanie potrącona, na poczet podatku dochodowego.
5. Nagroda rzeczowa dostępna będzie do odebrania w recepcji w strefie beauty Medicus Clinic, na poziomie 0.
6. Nagroda nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu Medicus Clinic Beauty na Instagramie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Laureaci Konkursu mają 5 dni roboczych, by odebrać nagrodę i umówić się na zabieg w dogodnym terminie. W przypadku braku kontaktu zwrotnego, Organizator ma prawo wyłonić innego laureata.

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W Konkursie zostaną wybrane 3 zwycięskie prace (zdjęcia lub reelsy).
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury, w skład którego wchodzi 5 osób reprezentujących Medicus Clinic. Jury w swoim wyborze będzie brało pod uwagę, takie aspekty jak: pomysłowość, staranność i oryginalność.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do 24 marca 2024 r., za pośrednictwem profilu na Instagramie Medicus Clinic Beauty.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na profilu na Instagramie Medicus Clinic Beauty, a o warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.
5. Uczestnika Konkursu po otrzymaniu informacji o wygranej powinien odebrać nagrodę od Organizatora maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników i umówić się na zabieg w dowolnym terminie. W innym wypadku Organizator ma prawo wyłonić kolejnego laureata.
6. Uczestnika wyraża zgodę, aby Organizator na swoim profilu, w sytuacji wygranej w konkursie podał nazwę profilu na Instagramie Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w Portalu, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 7. Prawa autorskie

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.
2. Opiekun prawny Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:
a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika;
b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku Uczestnika udostępnionego w ramach przekazywania Pracy Konkursowej na czas nieokreślony na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3, 4, 5 poniżej bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku pracy Uczestnika przez Organizatora.
e. wykorzystanie wizerunku Uczestnika nie narusza prawa osób trzecich.
3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, przenosi on na Organizator nieodpłatnie i na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym w szczególności na:
a. używanie i wykorzystanie w działalności Organizatora oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej,
b. zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
c. umieszczanie w Internecie;
d. rozpowszechnianie Prac Konkursowych, w całości lub w części, oraz publiczne udostępnianie. Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w Internecie, w ramach Profilu: https://www.instagram.com/medicusclinic_beauty/,
e. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w ramach direct mailingu oraz w Internecie.
4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 pkt. a – e . powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej.
5. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
7. Prace konkursowe (zdjęcia lub reels) zostaną udostępnione na profilu na Instagramie Medicus Clinic Beauty.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo do 7 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu na adres e-mail: [email protected].
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: „Siła Kobiet Medicus Clinic Beauty.”
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
4. Reklamacja zgłoszona po wskazanym w ust. 1 terminie nie wywołuje skutków prawnych.

§9. Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Dane zostały zebrane przez profil na Instagramie Medicus Clinic Beauty. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.medicus.com.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu na Instagramie Medicus Clinic Beauty: https://www.instagram.com/medicusclinic_beauty/
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://medicus.com.pl/clinic/konkurs-beauty

*Wzięcie udziału w konkursie, wiąże się z akceptacją regulaminu!