Regulamin oferty specjalnej

REGULAMIN Promocji

Endermologia – pozbądź się tkanki tłuszczowej i cellulitu

I Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji „Endermologia – pozbądź się tkanki tłuszczowej i cellulitu”
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Regulamin – regulamin Endermologia – pozbądź się tkanki tłuszczowej i cellulitu

Wydawca – Medicus sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu promocyjnego pakietu usług.

Użytkownik – osoba korzystająca z promocji.

Usługi – Endermologia

II Skorzystanie z promocji.

 1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zakupu usługi lub pakietu usług do dnia 30 listopada 2023Dodatkowo decydując się na zakup pakietu min 10 zabiegów otrzymasz ubranko zabiegowe wartości 100zł GRATIS.
 2. Dokonując zakupu w w/w terminie otrzymujesz 20% rabatu od ceny regularnej.
 3. Klient może dokonać zakupu pakietu w placówce Medicus lub dokonując przelewu na numer rachunku bankowego : Santander Bank Polska S.A.: 22109025900000000131834435.
 4. Promocyjny pakiet jest ważny przez okres 4 miesięcy od dnia zakupu.

III. Realizacja Vouchera:

 1. Pakiet jest możliwy do zrealizowania przez Użytkownika w placówce Medicus.
 2. Użytkownik może wykorzystać pakiet korzystając z usług kosmetologa.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności pakietu ilość zabiegów przysługujących NIE pozostanie niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej ilości przysługujących zabiegów. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w placówce Medicus.

IV Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.