Regulamin oferty specjalnej

”Nowa technologia w Medicus Clinic Beauty- Stellar M22”

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji ”Nowa technologia w Medicus Clinic Beauty – Stellar M22”

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
Regulamin – regulamin ”Nowa technologia w Medicus Clinic Beauty- Stellar M22”

Wydawca – Medicus sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.
Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu promocyjnej usługi i/lub pakietu usług.
Użytkownik – osoba korzystająca z promocji.
Usługi
Zabiegi z użyciem nowej technologii Stellar M22
RABAT W WYSOKOŚCI -25% NA POJEDYNCZY ZABIEG ORAZ PAKIET 2 ZABIEGÓW
RABAT W WYSOKOŚCI – 30% PAKIETY 4 i 6 ZABIEGÓW
Np. ipl usuwanie przebarwień 525 zł zamiast 700zł

II. Skorzystanie z promocji.

1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zakupu jednej z w/w usług i/lub pakietu usług do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. Klient może dokonać zakupu pakietu w placówce Medicus lub dokonując przelewu na numer rachunku bankowego : Santander Bank Polska S.A.: 22109025900000000131834435.
3. Usługa/ pakiet usług może być wykonana od razu lub maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu.

III. Realizacja:

1. Usługa i/lub pakiet jest możliwy do zrealizowania przez Użytkownika w placówce Medicus.
2. Użytkownik może skorzystać z usługi lub wykorzystać pakiet korzystając z usług kosmetologa lub lekarza.
3. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności pakietu zabiegi przysługujące NIE zostaną wykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej ilości przysługujących zabiegów. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w placówce Medicus.

IV. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.