Regulamin oferty specjalnej

REGULAMIN Promocji

„Promienna skóra tego lata”

Ostatni moment na kwasy złuszczające

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji „„Promienna skóra tego lata”
 3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Regulamin – regulamin „Promienna skóra tego lata”

Wydawca – Medicus sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu promocyjnego pakietu usług.

Użytkownik – osoba korzystająca z promocji.

Usługi:

 1. Skorzystanie z promocji.
 2. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zakupu jednej z w/w usług do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 3. Klient może dokonać zakupu pakietu w placówce Medicus lub dokonując przelewu na numer rachunku bankowego : Santander Bank Polska S.A.: 22109025900000000131834435.
 4. Usługa może być wykonana od razu lub w maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu.

III. Realizacja Vouchera:

 1. Pakiet jest możliwy do zrealizowania przez Użytkownika w placówce Medicus.
 2. Użytkownik może wykorzystać pakiet korzystając z usług kosmetologa.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności pakietu zabieg przysługujący NIE pozostanie wykorzystany, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej ilości przysługujących zabiegów. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w placówce Medicus.
 6. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.