W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ JESTEM UŻYTKOWNIKIEM IMPLANTU SŁUCHOWEGO MARKI COCHLEAR OŚWIADCZAM, IŻ ZROZUMIAŁEM I PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

a) Administratorem moich danych osobowych jest Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 24 („Medicus”).
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Medicus danych osobowych o stanie technicznym mojego procesora dźwięku w celu świadczenia na moją rzecz usług jego naprawy, wymiany oraz wykonania analizy serwisowej lub zmiany ustawień.
c) Dane osobowe oraz dane podane w przekazanych nam dokumentach, wynikające z przeprowadzonej ankiety oraz w inny sposób przekazane przez Pana/Panią do Medicus lub uzyskane ze wskazanego przez Pana/Panią źródła w związku korzystaniem przez Pana/Panią z usług Medicus przetwarzane są w celu wykonania dla Pana/Pani usług w zakresie działań serwisowych procesora dźwięku implantu słuchowego, w tym do wykonania analizy serwisowej.
d) Dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Mogą jedynie być przekazywane do producenta implantów słuchowych w celu rejestracji oraz serwisu urządzenia i są chronione z zachowaniem szczególnej staranności.
e) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez podmiot leczniczy, który wszczepia i/lub ustawia implant słuchowy, danych dotyczących parametrów i ustawień urządzenia oraz moich/użytkownika danych kontaktowych, w celu świadczenia na moją/użytkownika rzecz jego naprawy, wymiany lub zmiany ustawień.

DANE OSOBOWE PODAWANE SĄ DOBROWOLNIE, NIEMNIEJ WYKONANIE USŁUG (W TYM DZIAŁAŃ SERWISOWYCH) NIE JEST MOŻLIWE BEZ ICH PODANIA. OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO WGLĄDU W SWOJE DANE, PRAWO ICH POPRAWIANIA I UZUPEŁNIANIA.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dodatkowych, poniżej określonych celach jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana.

na przetwarzanie przez Medicus danych osobowych w celu informowania mnie o produktach i usługach oferowanych przez Medicus i podmioty współpracujące z Medicus w zakresie świadczenia usług lub sprzedaży produktów, w tym producentów i dystrybutorów implantów słuchowych oraz innych urządzeń wspomagających słyszenie, a także podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, leczenia i badania słuchu.

na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych informacji handlowych przesyłanych przez Medicus, również w imieniu podmiotów współpracujących z Medicus.

na przekazywanie przez Medicus do i przetwarzanie danych osobowych przez podmioty świadczące usługi medyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej i badania słuchu, podmioty świadczące usługi polegające na ochronie stanu zdrowia oraz podmioty uczestniczące w finansowaniu zakupu implantów słuchowych lub innych urządzeń wspomagających słuch, w celu przekazywania tym podmiotom przez Medicus informacji o wynikach badań oraz kosztach implantów słuchowych lub innych urządzeń wspomagających słyszenie.

Klikając w przycisk zrozumiałem i akceptuję powyższe informacje.