Rejestracja zapewnia objęcie produktu globalną ograniczoną gwarancją firmy Cochlear. Umożliwia ona uzyskanie szybkiej pomocy udzielonej w razie potrzeby bezpośrednio przez firmę Cochlear lub klinicystę.

1. Prosimy o podanie wszystkich wymaganych informacji w niniejszym formularzu. W razie wątpliwoóści co do tego, gdzie można znaleźć informacje wymagane w formularzu, należy zwrócić się do klinicysty lub skontaktować z lokalnym biurem firmy Cochlear.
2. Formularz należy podpisać i opatrzyć datą.
3. Formularz zostanie wysłany do lokalnego biura firmy Cochlear.


Po poradę i informację można zgłaszać się do lokalnego zespołu Biura Obsługi Pacjenta:

Medicus sp. z o.o.
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
e-mail:[email protected]
tel. +48(71) 34 72 034, +48(71) 34 72 044, +48(71) 34 72 054

*Pola wymagane

Upewnij się, czy dobrze zaznaczasz stronę (podwójny wybór tej samej strony).

(Telefon stacjonarny)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon komórkowy)

(Telefon komórkowy)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon stacjonarny)

(Telefon komórkowy)

(Telefon komórkowy)

Dane osobowe pacjentów oraz rodziców/opiekunów prawnych lub osób opiekujących się pacjentem, gromadzone w czasie użytkowania urządzenia firmy Cochlear lub osoby zajmujące się leczeniem pacjenta wyłącznie na potrzeby serwisowania lub udoskonalania urządzenia. Informacje te pochodzą zwykle z wypełnionych formularzy wysyłanych do firmy Cochlear. Jednym z nich jest formularz rejestracyjny implantu, wypełniany w imieniu pacjenta, za jego zgodą, przez lekarzy wykonujących zabieg implantacji. Zawiera on dane kontaktowe, datę urodzenia, datę operacji oraz informacje na temat implantu. Formularz rejestracyjny urządzenia wypełnia sam pacjent lub klinicysta w imieniu pacjenta i za jego zgodą podczas dopasowywania urządzenia. Zebrane informacje są przesyłane do firmy Cochlear.

Poniżej objaśniono powody gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych pacjenta wymaganych w niniejszym formularzu. Szczegółowe informacje na temat miejsca i sposobu przetwarzania zebranych informacji można znaleźć na stronie www.cochlear.com. Należy wybrać swój kraj i zapoznać się z dokumentem Cochlear's Privacy Policy (Polityka prywatności firmy Cochlear) zawierającym zasady polityki prywatności obowiązujące w danym kraju.

Komu przekazywane są informacje na temat pacjenta?
- Informacje zebrane za pośrednictwem formularza zostaną przekazane firmie Cochlear Limited sprawującej nadzór nad danymi, a także jej oddziałom i spółkom zależnym (łącznie zwanymi "my" "Cochlear" i "grupa Cochlear"

Jakie informacje są zbierane?
- Informacje na temat osoby implantowanej, w tym jej imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, data oraz szczegóły zabiegu
- Informacje dotyczące rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę nad pacjentem, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz relacja z osobą implantowaną w przypadku, gdy jest to osoba niepełnoletnia
- Szczegóły dotyczące urządzeń firmy Cochlear, w tym unikalne numery seryjne
- Powyższe informacje przekazywane są dobrowolnie. Jeśli pacjent podejmie decyzje o nieujawnianiu tych danych, dostarczenie wymaganych produktów, usług oraz informacji, jak również udzielenie pomocy pooperacyjnej i wsparcia technicznego może nie być możliwe.

Czemu zbieramy te informacje?
Zgromadzone dane osobowe będą używane wyłącznie za zgodą pacjenta lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ochrony prywatności i danych w następujących celach:
- Dostarczenie produktów, informacji i usług, o które prosi pacjent
- Doskonalenia użytkowania i działania urządzenia (w tym między innymi jego dopasowywania, aktywacji, konserwacji, serwisowania, zarządzania, a ponadto współpracy ze środowiskiem medycznym związanym z urządzeniem) oraz wszelkich innych produktów i usług oferowanych przez grupę Cochlear, jak również wszelkich praw gwarancyjnych użytkownika produktów firmy Cochlear
- Zachowanie zgodności z wszystkimi wymogami prawnymi, takimi jak prowadzenie rejestru zapytań technicznych, reklamacji, działań niepożądanych i wycofań z rynku odnoszących się do naszych produktów, jak również możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych.
- Udzielanie informacji i zarządzania obsługą produktów i usług firmy Cochlear
- Prowadzenie rejestru, dystrybucji i historii urządzeń firmy Cochlear
- Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom kredytowym oraz nadużyciom finansowym
- Przesyłanie - po uzyskaniu zgody od pacjenta - oferty firmy Cochlear oraz innych informacji, które pacjent może uznać za interesujące, lub dostarczanie informacji, usług, instrukcji, wskazówek i porad, w jaki sposób poprawić działanie lub najlepiej wykorzystać możliwości naszych produktów. W dowolnym momencie pacjent może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, decydując się na zakończenie komunikacji drogą elektroniczną. W tym celu należy kliknąć łącza podane u dołu wiadomości lub w części zawierającej dane kontaktowe poniżej.
- Odpowiadanie na wszelkie zapytania lub prośby pacjenta.
- Testowanie i opracowywanie udoskonalonych wersji produktów i usług, jak również opracowywani nowych produktów i usług.
- Gromadzenie i analizowanie danych dotyczących działania, użytkowania, serwisowania oraz awarii produktów.
- Stworzenie profilu pacjentów na podstawie komunikacji, który pomoże nam kreślić rodzaj informacji, jakich wymagają, a także zapewnić im bardziej spersonalizowaną obsługę ze strony firmy Cochlear.
- Przeprowadzenie badań rynkowych i wysyłanie próśb o nieobowiązkowe uczestnictwo w ankietach. Prośby będą kierowane drogą mailową lub telefoniczną. W każdej chwili można poinformować nas o rezygnacji z uczestnictwa w ankietach , kontaktując się z nami pod adresami lub za pośrednictwem łączy wskazanych w części zawierającej dane kontaktowe poniżej.
- Udoskonalenie treści, funkcjonalności i przydatności naszych stron internetowych.
- Usprawnienie naszych działań marketingowych i promocyjnych oraz prowadzenie analiz marketingowych.

Komu firma Cochlear ujawni te informacje?
- Chirurgowi lub audiologowi, klinice lub szpitalowi, w których pacjent jest leczony, oraz, w stosownych przypadkach, rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom sprawującym opiekę nad pacjentem.
- Innym starannie wybranym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane osobowe pacjentów w naszym imieniu. Mogą one obejmować dystrybutorów naszych produktów i usług oraz firmy serwisowe, a także podwykonawców, którzy prowadzą działalność w naszym imieniu lub świadczą nam usługi.
- Organom nadzorczym lub organom ścigania, które tego zażądają (jeśli uznamy, że mają do tego prawo), lub jeśli uznamy, że jest to słuszne ze względu na zapewnienie ochrony naszym klientom w firmie.
- Firmom ubezpieczeniowym,
- Innym podmiotom w obrębie grupy Cochlear, które potrzebują dostępu do tych informacji, aby umożliwić firmie Cochlear udzielenie pomocy pacjentowi lub serwisowanie jego urządzenia.
- Innym wlaścicielom firmy Cochlear w przypadku jej sprzedaży, restrukturyzacji lub fuzji z inna grupą w celu wykorzystania w taki sam sposób.
Należy pamiętać, że dane osobowe zamieszczone w tym formularzu mogą być dostępne dla osób w grupie Cochlear oraz dla podmiotów pełniących działalność w naszym imieniu lub świadczących usługi dla firmy Cochlear na terenie europejskiego obszaru gospodarczego lub poza nim. Firma Cochlear podjęła odpowiednie działania wymagane przez obowiązujące prawo w celu zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów w sytuacji, gdy są one przesyłane poza europejski obszar gospodarczy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak i gdzie firma Cochlear przetwarza i chroni dane osobowe swoich pacjentów, należy zapoznać się z zasadami naszej polityki prywatności, dostępnymi na stronie internetowej www.cochlear.com po wybraniu kraju.

Jak skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu, aktualizacji lub skorygowania danych osobowych, zmiany preferencji dotyczących formy kontaktu oraz wycofania zgody?
Można się z nami skontaktować mailowo pod następującym adresem:
[email protected], lub pisząc na adres najbliższego oddziału firmy Cochlear w celu:
- potwierdzenia, udostępnienia, skorygowania, usunięcia lub zaktualizowania przechowywanych przez nas danych osobowych - na życzenie pacjenta lub jeśli wymaga tego prawo (z myślą o ochronie prywatności naszych pacjentów może być wymagana wcześniejsza weryfikacja tożsamości);
- zmiany preferencji dotyczących formy kontaktu;
- rezygnacji z otrzymywania dalszych informacji marketingowych;
- zadania pytań w przypadku wątpliwości odnośnie sposobu postępowania z danymi osobowymi.
Więcej informacji o polityce ochrony prywatności oraz listę firm należących do grupy Cochlear można znaleźć na stronie internetowej www.cochlar.com (po wybraniu swojego kraju) lub w najbliższej placówce firmy Cochlear.