Regulamin Konkursu “Dzielny Pacjent i jego odważne zwierzątko” z dnia 29.02.2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu “Dzielny Pacjent i jego odważne zwierzątko” (zwanego w dalszej części: Konkursem) jest Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-224), Plac Strzelecki 24, NIP: 8961017023, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685093 (zwana w dalszej części Regulaminu również: Organizatorem).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski oraz w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/MedicusExpert, w ramach profilu Organizatora Medicus Expert (w dalszej części Regulaminu również: Profil) dostępnego w ramach portalu www.facebook.com. (w dalszej części Regulaminu również: Portal).

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Portal i Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu.

5. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

§ 2. Przedmiot i cel konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najładniejszych i najbardziej kreatywnych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, rysunków w formacie A3 lub A4 wykonanych dowolną techniką (tj. kredkami, farbami, pisakami, markerami, ołówkiem) dowolnego zwierzątka, które kojarzy mu się z odwagą.

2. Prace konkursowe posłużą do stworzenia naklejek Dzielny Pacjent, które otrzymają najmłodsi Pacjenci w wybranych oddziałach szpitalnych w Polsce.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą wziąć udział użytkownicy implantów słuchowych marki Cochlear od 4 do 12 roku życia ( zwani w dalszej części Regulaminu również: Uczestnikiem).

2. Prace konkursową mogą przesłać wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) posiadanie zweryfikowanego konta na Portalu facebook;
2) zaakceptowanie regulaminu Konkursu;
3) wysłanie przez opiekuna prawnego Uczestnika pracy konkursowej, tj. rysunku dowolnego jednego zwierzątka. Rysunek powinien zostać przygotowany na kartce A3 lub A4. Ponadto rysunek może być wykonamy dowolną techniką rysowniczą, tj. kredkami, farbami, pisakami, markerami, ołówkiem.

4. Konkurs trwa od 1.03.2024 r., do 1.04.2024 r. do godziny 16:00.

5. Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 12.04.2023 r. do godziny 16:00.

6. Zadanie konkursowe – zeskanowana praca konkursowa – musi zostać wysłane na adres email: [email protected] w terminie i czasie wskazanym w ustępie powyżej. W temacie wiadomości
e-mail należy wpisać Hasło: „Dzielny Pacjent i jego odważne zwierzątko.”, a w treści należy podać imię, nazwisko oraz wiek dziecka, które stworzyło rysunek. Wiadomość nie powinna przekraczać 25 MB mb. Do wiadomości należy dołączyć także zdjęcie Uczestnika z jego pracą. Wymagany format pracy konkursowej – jpg.

7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję pracy.

8. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w pracach. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne).

9. Prace konkursowe wraz ze zdjęciem ich autora zostaną opublikowane na profilu na Facebooku Expert znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/MedicusExpert

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

11. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Platformy.

§ 4. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu dowolnego zwierzątka, które kojarzy się autorowi z odwagą.
2. Rysunek powinien zostać przygotowany na kartce A3 lub A4. Ponadto rysunek może być wykonamy dowolną techniką rysowniczą, tj. kredkami, farbami, pisakami, markerami, ołówkiem.

§ 5. Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest adaptacja pięciu zwycięskich prac konkursowych na naklejki „Dzielny Pacjent”.

2. Nagrodą w Konkursie jest pięć pluszowych misiów koala, noszących dwa procesory dźwięku Nucleus Cochlear. Nagrodę otrzyma każdy z pięciu zwycięzców konkursu.

3. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na adres znajdujący się na terenie Polski wskazany przez Zwycięzcę Konkursu na koszt Organizatora Konkursu.

4. Nagroda nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu Medicus Expert na Facebooku.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie opiekuna prawnego Uczestnika. Laureaci Konkursu mają 5 dni roboczych, by przesłać Organizatorowi adres do wysyłki nagrody lub potwierdzić jej osobisty odbiór. W przypadku braku kontaktu zwrotnego, Organizator ma prawo wyłonić innego laureata.

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W Konkursie zostanie wybranych 5 zwycięskich prac.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury, w skład którego wchodzi 5 osób reprezentujących Medicus. Jury w swoim wyborze będzie brało pod uwagę, takie aspekty jak: pomysłowość, staranność i oryginalność.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 12 kwietnia 2024 r., za pośrednictwem profilu na Facebooku Medicus Expert.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na profilu na Facebooku Medicus Expert, a o warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

5. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu po otrzymaniu informacji o wygranej powinien powiadomić Organizatora o danych do wysyłki nagrody maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników. W innym wypadku Organizator ma prawo wyłonić kolejnego laureata.

6. Opiekun Prawny Uczestnika wyraża zgodę, aby Organizator w sytuacji wygranej w konkursie podał imię i nazwisko Uczestnika na Fanpage’u.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie opiekuna prawnego Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w Portalu, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 7. Prawa autorskie
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

2. Opiekun prawny Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika;
b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;
c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku Uczestnika udostępnionego w ramach przekazywania Pracy Konkursowej na czas nieokreślony na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3, 4, 5 poniże bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zarówno pracy Uczestnika, jak i zdjęcia przedstawiające Uczestnika trzymające pracę konkursową przez Organizatora.
e. wykorzystanie wizerunku Uczestnika nie narusza prawa osób trzecich.

3. Z chwilą zgłoszenia przez Opiekuna prawnego Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, przenosi on na Organizator nieodpłatnie i na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym w szczególności na:

a. używanie i wykorzystanie w działalności Organizatora oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej,
b. utrwalanie i zwielokrotnianie prac – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c. zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d. publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e. rozpowszechnianie prac poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac,
g. umieszczanie w Internecie;
h. rozpowszechnianie Prac Konkursowych, w całości lub w części, oraz publiczne udostępnianie. Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w Internecie, w ramach Profilu oraz strony internetowej: https://www.facebook.com/MedicusExpert, https://medicus.com.pl ,
i. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, w ramach direct mailingu oraz w Internecie.

4. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w ust. 3 pkt. 1 – 9 . powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, i inne dostosowywanie Pracy Konkursowej do potrzeb Organizatora. W szczególności z chwilą otrzymania pracy konkursowej, Organizator ma prawo do przerobienia rysunku, stworzenia z rysunku naklejki bądź innych gadżetów przeznaczonych dla Pacjentów Organizatora.

5. W powyższym zakresie opiekun prawny Uczestnika upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw zależnych do pracy oraz do wyrażania przez Organizatora zgody na wykonywanie praw zależnych do pracy, w tym prawa do opracowania oraz do rozporządzania i korzystania z tak powstałych opracowań.

6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

7. Opiekun prawny Uczestnika ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

8. Prace konkursowe oraz zdjęcia zostaną w szczególności zamieszczone na profilu na Facebooku Medicus Expert.

§ 8. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo do 7 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu na adres e-mail: [email protected].

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: „Dzielny Pacjent i jego odważne zwierzątko”.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

4. Reklamacja zgłoszona po wskazanym w ust. 1 terminie nie wywołuje skutków prawnych.

§ 9. Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Dane zostały zebrane przez profil na Facebooku Medicus Expert. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora: www.medicus.com.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 10. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu na Facebooku Medicus Expert i/lub na stronie internetowej: www.medicus.com.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://medicus.com.pl/regulamin-konkursu-dzielny-pacjent/

*Wzięcie udziału w konkursie, wiąże się z akceptacją regulaminu!