REGULAMIN Promocji „Czerwcowa epilacja bikini z Medicus Clinic Beauty”

REGULAMIN Promocji
„Czerwcowa epilacja bikini z Medicus Clinic Beauty”

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji „ Czerwcowa epilacja bikini z Medicus Clinic Beatuty”
2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
Regulamin – regulamin „ Czerwcowa epilacja bikini z Medicus Clinic Beatuty”

Wydawca – Medicus sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.
Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu promocyjnej usługi i/lub pakietu usług.
Użytkownik – osoba korzystająca z promocji.
Usługi:
Epilacja bikini klasyczne 199zł zamiast 270zł
Epilacja bikini głębokie 299zł zamiast 400zł

II. Skorzystanie z promocji.

1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zakupu jednej z w/w usług do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. Klient może dokonać zakupu pakietu w placówce Medicus lub dokonując przelewu na numer rachunku bankowego : Santander Bank Polska S.A.: 22109025900000000131834435.
3. Usługa może być wykonana od razu lub maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia zakupu.

III. Realizacja:

1. Usługa jest możliwa do zrealizowania przez Użytkownika w placówce Medicus.
2. Użytkownik może skorzystać z usługi korzystając z usług kosmetologa.
3. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności zabiegi przysługujące NIE zostaną wykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej ilości przysługujących zabiegów. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w placówce Medicus.

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa.